Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Проект “Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап“, финансиран од Интеррег ИПП- Програма за Прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014 – 2020

Приоритетна оска 2: Туризам; Област на интерцвенција: 094 Заштита, развој и популаризирање на општествените, културни и наследни вредности

Специфична цел: 2.1 Подобрување на туристичкиот потенцијал на регионот, преку иницијативи за соработка за подобра заштита и одржливо користење на природното и културното наследство

Водечки партнер: Општина Гевгелија, Македонија

Проектен партнер: Агенција за економски развој Банско, Бугарија

Времетраење: 24 месеци

Буџет 215 312.40 €

183 015.53 Фонд ИПП, 6 843.06 Буџет на РБ and 25 453.81 Буџет на РM

Целни групи: Локалното население на двете општини; Туристи и посетители во прекуграничниот регион; Партнерски организации; Туристички организации; Индустрии во областа на угостителство и сместување; Општина Гевгелија; Агенцијата за економски развој Банско; Организации ориентирани кон културните сектори;