Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Услови на употреба

Овој веб-производ е управуван од Агенцијата за економски развој Банско (АЕР Банско) со седиште на ул. „Тодорин врв“ бр. 24 А, 2770 Банско, Бугарија.

Овој веб-производ е кофинансиран од Европската унија преку прекугранична програма ИНТЕРРЕГ - ИПА „Бугарија - Северна Македонија“ 2014-2020 како дел од проектот „Афирмција на природни и културни вредности во прекуграничниот регион за подобар пристап и видливост“ со реф. Бр. CB006.1.21.183.

Со користење на овој веб-производ, вие го означувате вашето разбирање и согласност за овие услови на употреба. Ако не се согласувате со условите на користење, ве молиме не го користете овој веб-производ. Агенцијата за економски развој Банско (АЕР Банско) може, во секое време, да изврши измени, подобрувања и / или измени на овие услови за употреба, информации, имиња, слики, фотографии, логоа и икони опишани во овој веб-производ, или производи и услугите наведени во нив, со или без предупредување. Вашата континуирана употреба на овој веб-производ по објавувањето на какви било промени во овие услови на употреба, ќе значи дека ги прифаќате таквите промени.

Овој веб-производ содржи заштитени информации (генерално „Интелектуална сопственост“), вклучувајќи текст, фотографии и графика за бесплатна употреба. Може да објавувате, пренесувате, прикажувате содржина на овој веб-производ без претходно писмено одобрение на АЕР Банско, но под услов да се спомне изворот. Вие не стекнувате сопственост со преземање на содржина од овој веб-производ.

Овој веб-базиран производ може да вклучува публикации со технички неточности или типографски грешки што може да се коригираат, кога ќе се најдат, по наше дискреционо право. Покрај тоа, промените периодично се додаваат на информациите содржани овде. Овие корекции и промени може да бидат инкорпорирани во овој веб-производ во секое време во наше дискреционо право.

Овој веб-производ може да содржи линкови до други веб-страници, ресурси и реклами. АЕР Банско не е одговорен за достапноста на овие надворешни веб-страници, ниту пак е одговорен за содржината, рекламирањето, производите или другите материјали што се дадени на или преку такви веб-страници. Во никој случај, АЕР Банско не одговара директно или индиректно за каква било загуба или штета предизвикана или се сомнева дека е предизвикана на корисник во врска со такви веб-страници. Со ова му доделувате на АЕР Банско светско, безплатно, неопределено, неотповикливо, неексклузивно право и лиценца на употреба, репродукција, модификација, адаптирање, објавување, превод, дистрибуирање, извршување и прикажување на која било порака што ја објавувате на овој веб-производ и / или која било електронска пошта испратено од Вас до АЕР Банско (во целост или делумно) и / или за вклучување во која било форма, медиуми или технологија што сега е позната или подоцна развиена.

Додека го користите овој веб-производ, Вие не може:

а. објавувате или пренесувајте незаконски, измамнички, клеветнички, непристојни, порнографски, нечесни, заканувачки, погрдни, омразни, навредливи, срамни или на друг начин непристојни информации, вклучително, без ограничување, какво било однесување што претставува или поттикнува однесување би претставувало кривично дело и / или крши кој било применлив закон или регулатива;

б. објавувате или пренесувате софтвер или материјал што содржи еден вид „вирус“, „тројанец“, „црв“, „податок-бомба“, „логичка бомба“ или друга слична компонента;

в. влијаат, ограничуваат или спречуваат друго лице да користи веб - производ.

АЕР Банско забранува употреба на логото на АЕР Банско како „жешка“ врска кон овој веб-производ, освен ако воспоставувањето на таков линк не биде одобрено во писмена форма од АИР Банско. Може да воспоставите линк за хипертекст до овој веб-производ од вашата веб-страница, под услов:

врската е само текстуално, јасно означена со „Водич за патувања Банско - Гевгелија“; врската мора да биде на „http://www.bansko-gevgelija.eu/“;

изгледот, позицијата и другите аспекти на врската не можат да бидат такви што можат да го оштетат угледот поврзан со името и услугите на АЕР Банско;

изгледот, позицијата и другите аспекти на врската не создаваат погрешен изглед на кој вие или кое било друго лице е поврзан или спонзориран од АЕР Банско;

врската, кога е активирана од корисник, го прикажува овој веб-производ на цел екран, а не во рамка; и

АЕР Банско го задржува правото да ја повлече својата согласност за врската во секое време по своја дискреција.

Никој не е одговорен за последиците што произлегуваат од употребата на информации од овој веб-производ.

Ставовите изразени тука се единствена одговорност на авторот и на АЕР Банско и не ги одразуваат ставовите на Европската комисија.