Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Проектни резултати

1. Реализација на неискористениот туристички потенцијал преку елиминирање на некои основни предизвици. На пример: Недоволно развиена туристичка инфраструктура, недостаток на информации за туристичкиот потенцијал на Гевгелија и распределеноста на туристички сезони на Банско.

2. Развиена туристичка инфраструктура на Гевгелија преку изградба на туристички објект за спорт, релаксација и забава.

3. Разработка за веб сајт, мобилна апликација и фејсбук страница на проектот. Чекор кон надминување на предизвиците за регионот Гевгелија – Банско да стане една од најатрактивните дестинации за различни видови на туристи.

4. Зголемување на интересот на луѓето од двете општини за активно учество во прекуграничната соработка и во слични иницијативи

5. Подобрување на квалитетот на живот во регионот во целост, преку подобрувањето на туристичкиот потенцијал, којшто ќе доведе до подобар социјално – економски статус.

6. Стекнато искуство и усовршување во областа на прекуграничната соработка и забрзување на процесите на интеграција на европско ниво

7. Активно зближување на населението во засегнати от пограничнен регион, како и проширување на погоре опишаните ефекти на други соседни региони.