Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.1832770, гр. Банско, ул. „Тодорин връх” № 24 A
т/ф: +359 749 95 0 95, м: + 359 896 860 750
E-mail: george@noproblemsltd.com
Web: www.airbansko.org
 


Агенција за економски развој Банско (АEР Банско) е невладина организација чијашто цел преку спроведување на дијалог и реализација на заеднички активности меѓу локалната власт, приватниот сектор и невладините организации, е да придонесува за економскиот и социјалниот развој на регионот на општина Банско. Мисијата на АИР Банско е да обезбеди поддршка на општинската администрација, приватниот сектор и други засегнати страни во процесите на формулирање и имплементација на стратегии, политики и програми за економски и социјален развој на регионот.

За да се постигнат поставените цели, АEР Банско е активен не само на територијата на општина Банско, туку и на територијата на регионот Благоевград, во потрага по партнерство за развој на регионот во целина.

Агенцијата располага со високо квалификуван тим со надлежност во областа на економскиот развој, финансиите, социјалниот развој, активностите со обуки, како и експерти за управување со проекти. Експертите од АEР Банско (произлезени од членовите на организацијата) имаат клучна улога во изготвувањето на стратешки документи, анализи и истражувања како што се: "Оперативна програма на Банско 2007-2013", "Маркетинг стратегија за развој на регионот Банско како европски центар за зимскиот туризам "и други.

Во 2010 година, тимот на Агенцијата, во партнерство со општинската администрација во Банско, успешно го реализираше проектот "Стекнување вештини и постигнување јавна активност на потенцијална локална иницијативна група на територијата на општина Банско" финансирана во рамките на Програмата за рурален развој, чија главна резултатот е развиена Локална стратегија за развој за периодот 2011-2013, како и формирање на Здружението "Локална иницијативна група - Банско".

Исто така, АИР Банско во својство на партнерска организација учествува во реализација на проект "Доживотно учење - фактор за професионална реализација и конкурентност", финансиран по програма INTERREG III Европска програма за територијална соработка Бугарија - Грција 2007 - 2013. Проектот се исполни на териториите на Грција и Бугарија (на територијата на општините Благоевград, Сандански, Гоце Делчев и Банско). Проектот вклучува серија од активности за обуката за приватниот и јавниот сектор во регионот, со кои ја зголемија надлежностите на човечките ресурси во регионот и создаде капацитет за одржлив развој.

Ние инициравме и имплементиравме два проекти во рамките на Програмата за доживотно учење - подпрограма Леонардо да Винчи. Со "Експертиза за подобро управување и спроведување на програми за локален и регионален развој со акроним „Регио експерт" имавме за цел и постигнавме зголемување на надлежностите на бугарски професионалци во управувањето и спроведувањето на програми, стратегии и политики за локален и регионален економски развој на 10 локални лидери. Со "Одржлив М-Туризам: Обука на професионалци во туризмот за постигнување на идентичност на територијата преку обуки и мобилност", успеавме да анализираме иновативен метод за промовирање вработување и професионализмот во туристичката индустрија преку развој на нови или подобрени вештини и доживотно учење. Исто така предложување на методи и иновативни практики за да им служат на професионалците во туризмот преку мобилни обуки. Создадовме клучни и корисни компаративни анализи со водечките земји, како и стратешки документи кои се достапни на веб сајтот на здружението.

Во 2017 година. започнавме два нови проекти. Едниот од нив се спроведува заеднички со Општина Гевгелија, Македонија во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА - Прекугранична програма Бугарија-Македонија, Приоритетна оска 2: Туризам. Проектот е насловен како “Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап“со реф. Број: CB006.1.21.183. Другиот проект се имплементира во партнерство со две грчки организации и две бугарски непрофитни организации во рамките на Програмата ИНТЕРЕГ V-А Грција - Бугарија 2014-2020. Името е "Best water Use - BestU".

Како заклучок, АИР Банско учествува во програми и проекти на европската заедница, развиени и / или реализирани во партнерство со општина Банско по следниве насоки: ОПРР, ОПРЧР, Територијална соработка Бугарија - Грција 2007 - 2013, ПС Бугарија - Поранешна Југословенска Република Македонија по инструментот за претпристапна помош, ПРСР - Мерка 321 и 322, ФАРЕ ПС Бугарија - Грција 2006, добрососедство Бугарија - Македонија 2006, ФАРЕ 2006 - МТСП, ФАРЕ - Министерство за финансии, INTERREG III, Програма "доживотно учење" - потпрограма Леонардо да Винчи и др.

Апликација: Листа на проекти развиени и имплементирани во партнерство со Агенцијата за економски развој Банско 2007 - 2017 година.


 

ISO 9001:2015
Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija
Tel/faks ++389 34 211 211
e-mail:kabinet@gevgelija.gov.mk
www.gevgelija.gov.mk


Општина Гевгелија е единица на локалната самоуправа во која граѓаните го остваруваат правото на локална самоуправа непосредно и преку претставници во органите на општината и секогаш се стреми кон квалитетно вршење на активности од јавен интерес од локално значење за сите граѓани кои живеат во општината, особено во нејзина јурисдикција како што се: урбанистичко планирање и заштита на животната средина, развој на туризмот, локален економски развој , комунални дејности, култура, образование, детска и социјална заштита, противпожарна заштита. Големи надлежности и активности на Општина Гевгелија се однесуваат на донесување урбанистички планови и нивна имплементација, создавање на услови за подобра бизнис клима, поттикнување на развојот на туризмот, урбано уредување и поставување урбана опрема, инфраструктурно уредување на општината, изградба на нови водоснабдителни и канализациони системи, заштита на животната средина, но и заштита на културното наследство, поддршка на културни и спортски настани и активности.

Општината е правен субјект. Со новиот закон за децентрализација, кој стапи во сила на 1 Јули 2005 година, општина Гевгелија стана самостојна единица на локалната самоуправа, со што дел од ингеренциите на државно ниво беа пренесени на локално ниво и тоа: децентрализација на власта, фискална децентрализација, територијална организација.

Мисијата на општина Гевгелија е - Подобрување на квалитетот на живот преку:

 • Создавање на услови за социо-економски развој
 • Ефикасни институции
 • Јавни - приватни партнерства
 • Развиен бизнис сектор
 • Ефикасно управување со природните ресурси и инфраструктурата
 • Зачувување на традиционалните вредности

Визијата на општина Гевгелија е:

 • Создавање на услови за работа и квалитетно живеење

Стратешки цели на општина Гевгелија се:

 • Задоволни корисници/граѓани
 • Просперитетна и богата локална заедница

Општина Гевгелија има реализирано голем број на успешни проекти, од кои поголемиот дел се во областа на инфраструктурата, но и во областа на економскиот и локален развој, развој на туризмот, социјалната кохезија и социјалната заштита, развојот на образованието и културата, како и енергетска ефикасност.

Општина Гевгелија во 2010 година го доби ИСО сертификат ISO 9001 - 2008 за управување со квалитетот на услугите во надлежност на локалната администрација.

Во 2017 година Општина Гевгелија како резултат на доброто управување со квалитетот на услугите се здоби и со сертификатот ISO 9001 – 2015.

Поголемиот дел од проектите се реализирани во рамките на Интеррег ИПА 2014-2020 и ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција-Македонија 2007-2013 и Интеррег ИПА 2014-2020 и ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2007-2013. Општината, исто така, реализираше неколку проекти во рамките на оперативната програма INTERREG III A / CARDS главно со грчки партнери. Општина Гевгелија беше водечки партнер во подготовката и спроведувањето на проектите реализирани преку иницијативата КАРДС, како и проекти од ИПА компонента I (Преодна и институционална градба), а исто така и проекти од ИПАРД програмата.

Во последните 8 години во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2007-2013, општината ги реализира следните проекти:

Мрежа за Европско знаење квалификации во прекуграничниот регион БГ-МК

Промовирање на одржлив туризам и заштита на животната средина преку партнерство,

Заедничка култура, традиции и историја - мост кон нашата европска иднина.

Во рамките на Интеррег ИПА 2014-2020 Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија, во тек е реализацијата на проект “Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап”.

Во последните 8 години во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција - Македонија 2007-2013, општината ги реализира следните проекти:

Соработка за основање на “Центар за бизнис и вработување” и “Трговски саем и пазар” во прекуграничната област

Развој на механизми за одржливо управување со речните сливови како мерка за претпазливост против поројните феномени“

Заеднички активности за ефикасен менаџмент со градска вода во прекуграничниот регион (AQUA-M)

Во рамките на Интеррег ИПА 2014-2020 Програмата за прекугранична соработка Грција-Македонија, во тек е реализацијата на проект “Одржливо управување со водните ресурси во прекуграничниот регион”.

Во рамките на ИПАРД програма преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој реализирани се следниве проекти:

 • Изградба на патот Негорци – Серменин
 • Изградба на улицата Мирко Делев во с. Негорци
 • Изградба на патот до с. Хума
 • Подготовка на Урбанистички планови за населените места Негорци и Миравци

Општина Гевгелија остварува успешна соработка со УНДП со чија финансиска поддршка беа реализирани повеќе проекти:

Во периодот 2003-2007 година во рамките на проектот „Локално управување за одржлив човечки развој“ реализиран преку УНДП, со финансиска поддршка од Владата на Финска, во Гевгелија е отворена Канцеларија на УНДП. По завршувањето на проектот канцеларијата се трансформира во Фондација за локален развој и ИТ.

Во периодот 2009-2011 година прелиу УНДП е реализиран проектот за Меѓуопштинска соработка со три потпроекти:

 • Меѓуопштинска соработа на општина Гевгелија со општина Валандово во областа на локалниот економски развој при што е изработен Регионален туристички водич
 • Меѓуопштинска соработка на општина Гевгелија со општина Богданци во областа на енергетската ефикасност, во чии рамки е изработена еко-платформа која е поставена на веб страната и спроведена кампањата „Штедам енергија“
 • Меѓуопштинска соработка на општина Гевгелија со општина Дојран во областа на социјалната заштита, во чии рамки е отворен посебен пункт на Меѓуопштинскиот центар за социјалната заштита во Дојран

Во 2013 година со поддршка на УНДП општина Гевгелија изработи и донесе Програма за енергетска ефикасност, според која секоја година се изготвуваат Акциони планови за ЕЕ, што е законска обврска.

Во периодот 2015-2016 година, по налетот на бегалската криза, од страна на УНДП се обезбедени донации за општина Гевгелија, во рамките на програмата „Поддршка на локалните самоуправи зафатени од бегалската криза (општините Гевгелија и Куманово)“

Во 2016-2017 година од страна на УНДП обезбедена е донациja од Јапонската влада за помош на општините во РМ зафатени од бегалската криза, од која на општина Гевгелија и се доделени 1 милион евра за изградба на Времена депонија на неопасен одпад воопштина Гевгелија.

Во рамките на ЕВРОПА ЗА ГРАЃАНИТЕ - TOWN TWINNING општина Гевгелија го реализира проектот Создавање на европско единство со збратимениот град Пазин, во Република Хрватска.

Во тек е реализацијата на проектот за заштита на културнопто наследство во рамките на ЕВРОПА ЗА ГРАЃАНИТЕ со збратимената општина Севлиево, Бугарија.