Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Проектни активности и резултати

Драги пријатели! Проектот "Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап" е на крајот.

Имплементацијата на проектот ги вклучува следните активности: Организација и спроведување на два еднодевни прес-конференции; Конструкција на туристичко-рекреативен центар „Динќут“ во Гевгелија, Македонија; Градежен надзор на градежните активности; Развој и подршка на веб страна за проектот - http://bansko-gevgelija.eu/ и профил на фејсбук – Tourist guide in Bansko – Gevgelija region; Истражување и анализа на природното и културно наследство во општините Гевгелија и Банско; Развој и подршка на слободна апликација за мобилни телефони за природно и културно наследство во општините Гевгелија и Банско - за Android и iOS (пребарување со впишување на Банско - Гевгелија во AppStore и GooglePlay); Создавање на фото албум на природно и културно наследство во општините Гевгелија и Банско;  Публицитет и информативни активности. Проектот е финансиран по Interreg - Прекугранична програма на ИПА "Бугарија - Поранешна Југословенска Република Македонија" со реф. No: CB006.1.21.183. Проектот е инвестиција с времетраење 24 месеци до 06.06.2019.

Реализира во партнерство со Општина Гевгелија, Република Македонија како лидер и Агенција за економски развој Банско - проектен партнер. Вкупниот одобрен буџет е во износ од 215 312.40 €, како од нив 183 015.53 се од IPA Funds, 6 843.06 се кофинансирање од буџетот на Република Бугарија и 25 453.81 се кофинансирање од буџетот на Република Македонија. Повеќе информации на http://bansko-gevgelija.eu/

“This announcement has been produced with the financial assistance of the European Union under the project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” with Reference No CB006.1.21.183, funded under Bulgaria – The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross – Border Programme”. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Managing Authority.”